Help jij ons om de leukste supermarkt ter wereld te worden? Kom werken bij Jumbo België!

PRIVACY STATEMENT

Jumbo verzamelt via haar website jumbowerkt.nl (hierna: “Website”) persoonsgegevens over jou (hierna: “Informatie”). We vinden het belangrijk dat je precies weet welke Informatie Jumbo over haar bezoekers verzamelt, voor welke doelen we deze Informatie gebruiken en hoe lang we deze Informatie bewaren. In dit Privacy Statement proberen we dat op een transparante manier te beschrijven. Jumbo staat er in ieder geval voor in dat jouw Informatie op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet wordt verzameld en gebruikt. We raden je aan om dit Privacy Statement aandachtig door te nemen voordat je van onze Website gebruik maakt.

1. Wie is Jumbo?

Jumbo Supermarkten B.V. & Jumbo Distributiecentrum B.V. zijn onderdeel van de Jumbo Food Groep en houden zich bezig met het verrichten van e-commerce activiteiten op het gebied van retail. Jumbo Supermarkten B.V. houdt zich tevens bezig met het werven van personeel via de Website. Beide entiteiten verwerken de persoonsgegevens zoals vermeld in dit privacy statement.
Binnen de Jumbo Food Groep is Jumbo Supermarkten B.V. (hierna: “Jumbo”) aangewezen als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens.
Jumbo is verantwoordelijk voor de wijze waarop jouw Informatie wordt verzameld, gebruikt en opgeslagen.

Jumbo Supermarkten B.V.
KvK 16044409
Rijksweg 15
5462CE Veghel

De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn:
Sanne Kennepohl – privacy@jumbo.com.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Jumbo, voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslag ?

Contact met Jumbo

Als je contact opneemt met de recruiters van Jumbo omdat je vragen hebt over de vacatures van Jumbo of de procedures hieromtrent, zullen wij jouw contactgegevens (naam en e-mailadres) en jouw vraag opslaan. Jumbo kan jou vragen om meer Informatie te geven indien wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag.

De Informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen.

Automatisch gegenereerde Informatie

Om de Website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de Website te beveiligen) heeft Jumbo bepaalde informatie nodig. Jumbo verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je (surf)gedrag tijdens je gebruik van de Website. Het verwerken van gegevens ten behoeve van deze doeleinden kan worden beschouwd als uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang van Jumbo.

Solliciteren

Via de Website kan je solliciteren op een bepaalde vacature. Wanneer je solliciteert, word je gevraagd bepaalde informatie te verstrekken. Het verstrekken van je voornaam, (eventuele) tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer is verplicht. Hiernaast kan je optioneel je geboortedatum verstrekken.  Tenslotte verzoekt Jumbo je om een motivatie en CV te uploaden.

Ook moet je, indien van toepassing, de volgende vragen beantwoorden:

 • Ben je door een medewerker geïnformeerd over deze vacature? Als dit het geval is dan vragen we je om de naam van de medewerker.
 • Heb je ervaring binnen de retail/horeca?
 • Geef aan op welke dagdelen je beschikbaar bent
 • Ben je in staat tot fysiek zwaar werk (voor de functie van bezorger)?
 • Ben je minimaal 6 maanden beschikbaar (voor de functie van bezorger)?
 • Ben je in het bezit van een geldig rijbewijs (voor de functie van bezorger)?
 • Ben je minimaal 20 uur per week beschikbaar (voor Jumbo België)?

Bovenstaande lijst is niet-limitatief. Het kan dan ook voorkomen dat je op de Website nog andere vragen moet beantwoorden bij je sollicitatie.

Jumbo gebruikt deze gegevens om de sollicitatie te verwerken en te beoordelen, om eventuele vragen te beantwoorden en/of om contact met je op te nemen.

Jumbo Job Alert

Je kunt je opgeven om op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures bij Jumbo. Jumbo zal de nieuwste vacatures dagelijks, dan wel wekelijks, aan je verzenden. Als je je hebt aangemeld voor de Jumbo Job Alert, maakt Jumbo gebruik van het e-mailadres dat je hebt opgegeven voor het verzenden van de Job Alert.

Om je zo gericht mogelijk vacatures te zenden, dien je de volgende velden in te vullen: bedrijfsonderdelen, locatie, opleidingsniveaus, werkervaring, functies, uren per week en provincies.

Indien je geen Job Alert meer wil ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke Job Alert is opgenomen.

Jumbo verwerkt jouw e-mailadres op basis van haar gerechtvaardigd belang om jou de Job Alert te kunnen toezenden.

Statistisch onderzoek

Jumbo streeft er naar om jou een Website van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat Jumbo continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in haar Website kan aanbrengen.

Jumbo kan op basis van haar gerechtvaardigd belang voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw Informatie. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van Jumbo hebben voor dit doel toegang tot jouw Informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.

3. Hoe lang bewaart Jumbo jouw persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt, tenzij Jumbo verplicht is om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren.

Jumbo verwijdert de persoonsgegevens die in het kader van een sollicitatieprocedure zijn verzameld in beginsel binnen vier (4) weken na het einde van die procedure. De mogelijkheid bestaat dat Jumbo expliciet verzoekt de persoonsgegevens langer te mogen te bewaren, bijvoorbeeld om je op een later moment een aanbieding te kunnen doen. In dat geval zal Jumbo jouw persoonsgegevens niet langer dan één (1) jaar bewaren.

Na het verstrijken van de bewaartermijn zal Jumbo jouw persoonsgegevens verwijderen. Dit gebeurt door jouw persoonsgegevens te anonimiseren, zodat ze op geen enkele manier meer naar jou te herleiden zijn. De geanonimiseerde data gebruikt Jumbo vervolgens voor analytische doeleinden.

4. Aan wie verstrekt Jumbo persoonsgegevens?

Jumbo zal persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming aan derden (anders dan door Jumbo ingeschakelde verwerkers) verstrekken, behalve:

 • aan andere ondernemingen binnen de Jumbo Food Groep voor de doeleinden die in het Jumbo privacy statement zijn uiteengezet. Jumbo verstrekt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigd belang.
 • aan onderaannemers die namens en ten behoeve van Jumbo de persoonsgegevens verwerken. Jumbo verzekert zich ervan dat in dat geval contractuele bepalingen voorzien dat derden je persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in dit privacy statement en dat de derden beveiligingsmaatregelen hebben getroffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen een niet toegelaten verwerking ervan en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan je persoonsgegevens.
 • Jumbo kan je gegevens aan derden verstrekken voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid.
 • Ten slotte kan Jumbo je persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?

Jumbo neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Wat zijn je rechten?

Op grond van de privacywetgeving heb je als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen het privacy statement wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze je deze rechten kunt inroepen.

Reactie

We proberen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op je verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat we meer tijd nodig hebben. Indien dat het geval is, zullen we je hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.

Verzoeken kunnen worden gedaan via het Serviceformulier op www.jumbo.com/contact.

De mogelijkheid bestaat dat we een verzoek van je afwijzen, bijvoorbeeld omdat je verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat we (wettelijk gezien) niet aan je verzoek kunnen of hoeven voldoen. We zullen je ook van een afwijzing op de hoogte stellen. Verder bestaat de mogelijkheid dat we je vragen jezelf te identificeren voordat we je verzoek in behandeling nemen.

We wijzen je er op dat je, in het geval wij een verzoek van je afwijzen, het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

lnzagerecht

Je hebt het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of wij op jou betrekking hebbende persoonsgegevens verwerken. lndien dit het geval is, zullen we je in overeenstemming met de wet een kopie van de over jou verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op jou betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. lndien mogelijk, heb je tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van jouw persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om te verzoeken tot verwijdering van (bepaalde) op jou betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien je verzoek wordt toegekend, zullen we de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking

Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot beperking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, we gedurende de termijn van de beperking jouw persoonsgegevens niet verder zullen verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Als je bezwaar maakt, zullen we jouw privacy belangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als jouw belang zwaarder weegt, zullen we jouw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, kun je altijd bezwaar maken tegen de verwerking. In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens niet meer voor dat doeleinde verwerken.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen zodat je deze aan een derde partij kunt overdragen.

7. Minderjarigen

In beginsel mag iedereen gebruik maken van de Website van Jumbo. Als de jonger bent dan 16 jaar, gelden er wel extra wettelijke regels.

Jumbo zal in sommige gevallen toestemming vragen voor het gebruik van Informatie. Als je jonger dan 16 jaar bent, moet die toestemming door je wettelijke vertegenwoordiger (ouder(s) of voogd), die dit Privacy Statement heeft gelezen, worden gegeven.

8. Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website. Wij adviseren je daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

9. Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit privacy statement en de wijze waarop Jumbo je gegevens gebruikt, dan kun je contact opnemen. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens en kom je er met Jumbo niet uit, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatst gewijzigd 6 juli 2021